Hírlevél

Ha érdekelnek a hírek búvár tanfolyamainkról, búvár túráinkról, vagy búvárkodással kapcsolatos újdonságainkról, búvár felszerelés akciókról, de lusta vagy rendszeresen az oldalunkra látogatni akkor ezt a menüpontot neked találtuk ki!

Iratkozz fel hírlevelünkre, és mi elküldjük neked azt, amit tudni szeretnél.
 

Regisztráció  
   
Vezetéknév*
Keresztnév*
E-mail*

Buvar-abc.hu Adatvédelem

Adatkezelés során a 2011. évi CXII. Törvény - "az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról" szerint járunk el.

Alapfogalmak

1. Adatkezelő
 
1.1. Adatkezelő megnevezése:
 
Az Inftv. 3. § (1) bekezdés 9. pontja szerint „adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal
együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja”.
 
1.2. Adatkezelő címe:
 
Az adatkezelő szerv székhelye, a természetes személy lakóhelye.
 
1.3.Telefonszáma:
 
1.4. Kapcsolattartó:
 
A kapcsolattartó neve, elérhetőségi adatai.
 
Adatkezelés
 
[Az Inftv. 3. § (1) bekezdés 10. pontja szerint  „adatkezelés:  az  alkalmazott  eljárástól
függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang-  vagy képfelvétel készítése, valamint  a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-  vagy  tenyérnyomat, DNS-minta,  íriszkép)
rögzítése”.]
 

 

 

1.5. Az adatkezelés megnevezése:
 
 (pl. webáruház üzemeltetése, weboldal üzemeltetése, 
hírlevélküldés, marketing célú adatkezelés, kétes kintlévőségek kezelése, térfigyelő
kamerarendszer alkalmazása, adattovábbítás külföldre stb.)
 
1.6. Az adatkezelés célja:
 
[Az Inftv. 4. § (1) bekezdése szerint  „Személyes  adat  kizárólag meghatározott  célból,  jog
gyakorlása  és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.”]
 
1.7. Az adatkezelés jogalapja:
 
Az adatkezelés jogalapja vagy az érintett hozzájárulása, vagy törvényi rendelkezés lehet.
 
[Az Inftv. 5. § (1) bekezdése szerint „Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező
adatkezelés).
(2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
b) a 3. § 3. pont a) alpontjában  foglalt adatok esetében az  törvényben kihirdetett nemzetközi
szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog
érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése  vagy  üldözése
érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
c)  a 3. § 3. pont  b)  alpontjában  foglalt  adatok  esetében  törvény  közérdeken  alapuló  célból
elrendeli.
[…]
6. §  (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának  beszerzése
lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll.
[…] (5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b)  az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.”]
 
1.7.1. Jogszabályhely vagy más jogalap:
 
Az érintett hozzájárulása, vagy a konkrét jogszabályhely megjelölése (a törvény vagy
kormányrendelet száma).
 

1.8. A tényleges adatkezelés helye:
 
Az adatkezelés pontos címe
 
1.9. Az adatkezelés automatizáltsága:
 
Kézi, gépi, részben gépesített, párhuzamos
 
2. Az adatok forrása:
 
2.1. Adatfajta megnevezése:
 
Az adatkezelés során gyűjtött adatok köre
 
[Az Inftv. 4. § (2) bekezdése szerint  „Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. […]”]
 
2.2.Adatforrás megnevezése:
 
A kezelt adatok forrásának megjelölése
 
2.3. Adatfelvétel (átvétel) módja:
 
Az adatok gyűjtésének, felvételének, átvételének konkrét módja
 
2.4. Az adat törlési határideje:
 
Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az adatokat az adatkezelés céljának elérésével,
illetve az érintett kérésére törölni kell.
 [Az Inftv. 4. § (2) bekezdése szerint  „[…]A  személyes  adat  csak  a  cél  megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.”]
 

3. Az érintettek csoportja(i):
 [Az Inftv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint „érintett: bármely meghatározott, személyes adat
alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy”.]
 
3.1. A csoport leírása:
 
Azoknak a csoportoknak a leírása,  amelyek  tagjainak  személyes  adataival  az  adatkezelő
adatkezelést végez (azaz ahonnan az adatokat gyűjti).
 
Adatkezelési információk

1. Adatkezelés

      1.1  Az adatkezelő megnevezése:   Ananké Web Kft
      1.2  Címe:   1188 Budapest Ametiszt u 29
      1.3  Telefonszáma:   06 1 282 06 96
      1.4  Kapcsolattartó:   Nagy Emese
      1.5  Az adatkezelés megnevezése:   Hírlevél feliratkozás
      1.6  Az adatkezelés célja:   A cég szolgáltatásai iránt érdeklődők e-mail címének gyűjtése
      1.7  Jogalapja
           1.7.1  Jogszabályhely vagy más jogalap:   Érintett hozzájárulása valamint A 2008. évi XLVIII. tv. (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, röviden Grt.) az Országgyűlés 2008. június 9-i ülésnapján elfogadott törvény, mely 6. paragrafusa alapján kéretlen elektronikus, üzletszerzést célzó reklámüzenet (azaz spam) csak természetes személynek nem küldhető előzetes beleegyezés nélkül.
      1.8  A tényleges adatkezelés helye:   1191 Budapest Hofherr Albert u 11/a
      1.9  Az adatkezelés automatizáltsága:   Számítógépes

 

2. Az adatok forrása

      2.1  Adatfajta megnevezése:   Azonosító adatok
      2.2  Adatforrás megnevezése:   Weboldal: www.buvar-abc.hu
      2.3  Adatfelvétel (átvétel) módja:  On-line hírlevél feliratkozás, Szólj barátaidnak rendszer felhasználása, Webáruház regisztráció Eseti gyakoriság
      2.4  Az adat törlési határideje:   Feltételhez kötött: Leiratkozás hírlevélről,

 

3. Az érintettek csoportja(i)

      3.1  A csoport leírása:   Hírlevél feliratkozottak, Webáruház regisztráltak

Az Ananké Web Kft  tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen szabályzat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Ananké Web Kft milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek az Ananké Web Kft honlapjáról külső weboldalakra mutató linkek segítségével érhetőek el.

SZEMÉLYES ADATOK

Az Ananké Web Kft üzemeltetője kizárólag olyan személyes adatokat rögzít, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.
A honlap meglátogatása során az Ananké Web Kft weboldala bizonyos adatokat automatikusan, rendszer- adminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan az Ananké Web Kft honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.
Amennyiben a látogató személyes adatokat bocsát az Ananké Web Kft rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a látogató hozzájárulását meghaladva az Ananké Web Kft nem használja fel, és teszi elérhetővé harmadik fél részére. Az Ananké Web Kft csak abban az esetben továbbítja a látogató adatait a látogató hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.
Az Ananké Web Kft ezen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszi. Így a látogatók bármikor információt szerezhetnek arról, hogy mely adatokat tárolja és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás az Ananké Web Kft weboldalán.

 

BIZTONSÁG

Az Ananké Web Kft a látogató által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében - tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. 

GYERMEKEK ÉS FIATALKORÚAK SZEMÉLYES ADATAI

Az Ananké Web Kft-nek  nem áll szándékában 18 éven aluli személyektől személyes adatot kérni. Amennyiben 18 éven aluli gyermek vagy fiatalkorú személy szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott el a Ananké Web Kft részére, akkor ezen adatok törlése érdekében a feltüntetett kapcsolaton keresztül fordulhat az Ananké Web Kft -hoz.

SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

A rögzített adatokat az Ananké Web Kft nem törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Személyes adatainak törlését Önnek kell elvégeznie, melyet hírleveleink Leiratkozás funkciójának használatával tehet meg. A törlést követően összes személyes adata törlésre kerül. 

VÁLTOZTATÁSOK JOGÁNAK FENNTARTÁSA

Az Ananké Web Kft fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat egyes részeit vagy annak egészét módosítsa, megváltoztassa, amennyiben az a jogszabályi változások, piaci körülmények, saját vagy felhasználói érdekei megkívánják. A változásokról, azokat megelőzően minden felhasználóját tájékoztatja a felhasználók által önkéntesen megadott elérhetőségein keresztül.